อาชีวะ จับมือ กสศ. ผนึกกำลังวางแผนลดความเหลื่อมล้ำ

อาชีวะ จับมือ กสศ. ผนึกกำลังวางแผนลดความเหลื่อมล้ำ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยภายหลังหารือประเด็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายอาชีวศึกษา กับนายไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการกอศ.​ นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และนางปัทมา วีระวานิช นายกสภาสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เข้าร่วม ว่า ประเด็นที่พูดคุยกันในวันนี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้ความสำคัญด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยจะเป็นการทบทวนบทบาทเพื่อจะได้มาทำงานร่วมกัน ดังนี้

1.การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่จะส่งเสริม ช่วยเหลือ และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาสในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ และโครงการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2.การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาเยาวชนแบบองค์รวม

อาชีวะ จับมือ กสศ. ผนึกกำลังวางแผนลดความเหลื่อมล้ำ

3. การพัฒนาครูอาชีวศึกษา ผ่านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา และการเชื่อมโยงเครือข่ายครูอาชีวศึกษาของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนและติมอร์เลสเต

4.การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างกสศ.และสอศ.ทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาจากระดับ ม.ต้นสู่ระดับปวช. และม.ปลายสู่ระดับ ปวส.

ด้านนายไกรยส กล่าวว่า กสศ. ได้ดำเนินงานพัฒนาตัวแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และทุนศึกษาต่อเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” สร้างโอกาสให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานศึกษา มีระบบการส่งเสริมและดูแลด้านทักษะชีวิต หลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาและการส่งเสริมการมีงานทำที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2565 นี้ ทาง กสศ.จะมีการจัดประชุมวิชาการการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อเชิดชูและยกย่องสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เยาวชนฐานะยากจนและด้อยโอกาส

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thirtyonethirty.com

ufa slot

Releated