ufabet

ลักษณะวัยรุ่น 3 ประเภท

ลักษณะวัยรุ่น 3 ประเภท

วัยรุ่นแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันทางความคิด การตัดสินใจ นำไปสู่การแสดงออกพฤติกรรม แต่ทั้งนี้เราอาจจะทำความเข้าใจในตัววัยรุ่นได้ง่ายขึ้นด้วยความเข้าใจพื้นฐานที่ว่า มนุษย์ในทุกช่วงวัยนั้นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมีช่องทางสำคัญในการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ คือทางด้านความคิดความรู้สึกและการสัมผัส ทั้งนี้ตามหลักของศาสตร์นพลักษณ์ (Enneagram) ได้เสนอแนวคิดว่า ลักษณะของมนุษย์มี 3 ประเภทโดยพิจารณาจากความถนัดในการรับรู้และตอบสนองสิ่งต่างๆ ทั้งนี้ทุกคนจะใช้ทั้งความถนัดทั้ง 3 ประเภทในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความถนัดที่แตกต่างกัน ในการใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นหลักในการรับรู้และตอบสนองสิ่งต่างๆในชีวิต ทั้งนี้ลักษณะสำคัญของวัยรุ่น 3 ประเภทสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

ufabet

  • ผู้ใช้ความคิด

เป็นลักษณะของบุคคลที่ถนัดการใช้ความคิด ความชอบใจการวิเคราะห์แยกแยะ จดจำ และคาดการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ วัยรุ่นที่ถนัดมีลักษณะเด่นประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะตอบสนองสิ่งต่างๆผ่านความนึกคิด เขาจะชอบการวางแผนมีจินตนาการที่ชัดเจน มีชีวิตชีวา และมีความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงความคิดเรื่องราวต่างๆ แม้แต่วัยรุ่นที่ชอบเข้าสังคม ดูสนใจและห่วงใยผู้อื่นมาก เขาก็ยังมีความพอใจอยู่กับความคิดของตนเองมากกว่าสนใจผู้อื่น และสำหรับวัยรุ่นผู้ใช้ความคิดการคิด จะเป็นวิธีที่สำคัญที่เขาจะใช้จัดการกับความกลัวในสถานการณ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ufabet

  • ผู้ใช้อารมณ์

เป็นลักษณะของบุคคลที่ถนัดการใช้การรับรู้อารมณ์ ทั้งนี้ภาษากายของวัยรุ่นประเภทผู้ใช้อารมณ์นี้มักจะบอกว่าคนคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรมากกว่าจะบอกว่าเขาคิดอะไรอยู่ แต่ทั้งนี้อารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกอาจมีได้ตั้งแต่ระดับที่รุนแรงรับรู้ได้อย่างชัดเจนไปจนถึงซ่อนเร้นแทบจะไม่แสดงออกมา วัยรุ่นที่มีลักษณะนี้จะผูกพันกับคนอื่น ๆ ได้ง่าย แต่ยังคงหาความรักและความสุขทางอารมณ์อย่างต่อเนื่อง เขาจะดำเนินชีวิตด้วยการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ห่วงภาพลักษณ์ของตนเอง ห่วงว่าคนอื่นจะมองและจะเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร วัยรุ่นประเภทผู้ใช้อารมณ์นี้มักไวต่อความต้องการหรืออารมณ์ของผู้อื่น จะตอบสนองต่ออารมณ์ของบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างรู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งนี้การที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่นจะช่วยให้วัยรุ่นประเภทนี้ไม่รู้สึกทุกข์ใจในการดำเนินชีวิต

  • ผู้ใช้พละกำลังสัญชาตญาณ

เป็นลักษณะของบุคคลที่ถนัดใช้กำลังและความรู้สึกตามสัญชาตญาณหรือการมีตัวตนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะตรงข้ามกับวัยรุ่นผู้ใช้ความคิดและผู้ใช้อารมณ์ วัยรุ่นที่ถนัดใช้พละกำลังนี้จะเรียนรู้ผูกพันกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการรับรู้สัมผัสทางกายภาพอย่างเป็นรูปธรรม วัยรุ่นประเภทนี้จะสนใจการดำรงอยู่ของตัวตนด้วยการลงมือกระทำและใช้ความรู้สึกตามสัญชาตญาณส่วนลึกของจิตใจในการตัดสินใจหรือลงมือกระทำเรื่องราวต่างๆ แม้เขาจะคิดอย่างรอบคอบใส่ใจในรายละเอียดต่างๆในการดำเนินชีวิตแล้วก็ตาม เขาก็มักจะหลงลืมเป้าหมายสำคัญของชีวิตตนเอง เพราะเขาจะไม่รู้ตัวจริงๆว่าอะไรสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของชีวิตเขา ทั้งนี้พลังหรือความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆของวัยรุ่นประเภทนี้ จะได้รับแรงบันดาลจากพลังความโกรธ แต่ขณะเดียวกันก็มีจุดที่ดีคือได้ทำให้ความโกรธที่มีภายในจิตใจของเขาได้บรรเทาความรุนแรงลงอย่างรวดเร็ว

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ thirtyonethirty.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated